O produkte OpenStat

Ako sa čerpajú prostriedky z fondov EÚ a z národných dotačných schém? Koľko peňazí z Európskej únie sme dostali v posledných rokoch? Sú prostriedky použité efektívne a účelne? Kto je najväčší prijímateľ príspevkov?


Na tieto a mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď OpenStat - analytický nástroj, ktorý poskytuje konsolidované údaje o čerpaní prostriedkov z verejných zdrojov. OpenStat zatiaľ spracováva nasledovné údaje:

  1. Štrukturálne fondy a Kohézny fond za obdobia 2014-2020, 2007-2013 a 2004-2006
  2. Projektové podpory Programu rozvoja vidieka za obdobia 2014-2020 a 2007-2013
  3. Envirofond od roku 2011 (Ministerstvo životného prostredia SR)
  4. Audio-vizuálny fond od roku 2010 (Ministerstvo kultúry SR)
  5. Program Európskej komisie Horizont 2020


Navyše k tomu dopĺňame údaje z ďalších zaujímavých registrov, akými sú:

  1. RPVS - Register partnerov verejného sektora (koneční užívatelia výhod)
  2. CRZ - Centrálny register zmlúv (zmluvy o poskytnutí príspevkov a dodávateľské zmluvy)

Údaje sú čerpané z verejne dostupných zdrojov a registrov. Dáta sú priebežne spracovávané, konsolidované, triedené a vyhodnocované za účelom ich prezentácie v zrozumiteľnej podobe. Najdetailnejšie sú spracované údaje za programové obdobie 2014-2020 zo systému ITMS2014+.


OpenStat umožňuje prezerať základné zostavy s najzaujímavejšími indikátormi o využívaní finančných prostriedkov. Môžete sledovať úroveň schválených, zazmluvnených, čerpaných, prípadne aj vymáhaných a vrátených finančných prostriedkov. Dostupné sú aj informácie o zostávajúcich nevyčerpaných sumách a plnení ročných záväzkov. OpenStat poskytuje údaje o počtoch a stavoch základných entít ako sú programy, výzvy, žiadosti, projekty a subjekty. K dispozícii sú aj dáta o trvaní vybraných administratívnych procesov zo strany riadiacich orgánov. Všetky disponibilné údaje je možné filtrovať a rozdeľovať na operačné programy, prioritné osi, výzvy, žiadosti, projekty a subjekty. Takisto je možné vytvárať vlastné zostavy, pre ktoré je možné vybrať si z viac ako 100 predpripravených grafov a tabuliek s údajmi. Pre pokročilých používateľov je pripravená možnosť vytvoriť si vlastné vizualizácie z 20 rôznych indikátorov a desiatok filtrov, ktoré je možné zobraziť pomocou 4 typov grafov (tzv. dashboardy a widgety).


Okrem zobrazovania verejne dostupných dát sú prezentované aj vlastné syntetické ukazovatele ako Index prijímateľa (schopnosť subjektov realizovať projekty) a Hodnota za peniaze (pomer vynaložených verejných prostriedkov na jednotku dosiahnutého merateľného výstupu projektu).


Zaujímavou funkciou sú aj rebríčky, ktoré zobrazujú to naj vo svojej kategórii: najúspešnejší dodávatelia, najväčšie projekty, najväčšie nezrovnalosti, najviac zrušených výziev a pod.


Aplikácia ďalej umožňuje prehľadávať údaje pomocou tabuľkového zobrazenia. Môžete si pozrieť jednotlivé firmy a subjekty, ktoré realizovali projekty (či už ako žiadatelia, prijímatelia, partneri alebo dodávateľské firmy). Pri subjektoch sú uvedené aj konkrétne osoby ako koneční užívatelia výhod z príslušného registra. Všetky údaje je možné jednoducho vyhľadávať, zoraďovať a triediť.


Vybrané údaje je možné prezerať aj v mapovom zobrazení a porovnávať jednotlivé kraje, okresy a obce z hľadiska počtu schválených žiadostí o príspevok, výšky schváleného príspevku a pod.


Priebežne pracujeme na získavaní ďalších konsolidovaných údajov o európskych a národných programoch a schémach. V najbližšom období plánujeme dáta obohatiť o informácie o implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskych grantoch za obdobia 2014-2021, 2009-2014 a 2004-2009.

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

watermark